پنجشنبه 3 فروردين 1402

تقویم آموزشی گروه آموزشی برق


تقویم آموزشی گروه برق سال 1400


 
دوره های اجرا شده گروه برق در سال 99