دوشنبه 15 آذر 1400

آرشیو

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

(153)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوشنبه 1 آذر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

(153)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوشنبه 1 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

(68)

برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات را از تاریخ 1400/9/6 و  1400/9/8

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

(68)

برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات را از تاریخ 1400/9/6 و  1400/9/8

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

(125)

برگزاری دوره "نقشه خوانی الکتریکی" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/7 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

(125)

برگزاری دوره "نقشه خوانی الکتریکی" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/7 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

(140)

برگزاری دوره "مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/9 

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

(140)

برگزاری دوره "مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/9 

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

(103)

برگزاری دوره "آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

(103)

برگزاری دوره "آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400

آخرین اخبار

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه ا ...

دوشنبه 1 آذر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهی ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای ط ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم ه ...

چهارشنبه 26 آبان 1400