پنجشنبه 3 فروردين 1402

بحران رستمی


بحران رستمی (رزومه)
فوق لیسانس مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
Email: b.rostami@aherc.ir