چهارشنبه 5 آبان 1400

معرفی گروه آموزشی علوم پایه و مدیریت

 
گروه آموزشهای علوم پایه و مدیریت
این گروه در حال حاضر متولی ارائه دوره های رشد و ارتقای مدیران، دوره های نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو در سطوح کارشناسی، کمک کارشناسی و کارگری می باشد.
همچنین آموزشهای اختصاصی و تخصصی در زمینه های مدیریت، زبان و علوم پایه نیز توسط این گروه برنامه ریزی و اجرا می گردد.
دوره های ویژه با تدریس مدرسین بنام  جزو دوره های مدیران میباشد
 
این گروه با فعالیت افراد زیر در راستای انجام کلیه دوره های عمومی و مدیران  با بیشترین آمار از نظر تعداد دوره های اجرایی فعالیت دارد 


شاغلین گروه

 
  نسرین حسین اهلی 
رییس گروه
 آموزشهای علوم پایه و مدیریت

دکتری اسپکترسکپی تصفیه پسابهای صنعتی با روش جاذب ها و سوپر جاذب ها
کارشناس ارشد مهندسی انرژی

email:nhosseinahli@gmail.com
تلفن مستقیم گروه:32870581-041جواد طیبی هیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی               زیبا هاشمی 
 امور دفتری و تایپ
 
 
 
 

 

        هدف کلی گروه 
هدف کلی این گروه در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است.
 
اهداف بلند مدت گروه
-         شناسایی و ایجاد ارتباط علمی متقابل با مراکز مختلف وزارت نیرو و تعلیم و ارتقا مدیران در سطوح مختلف و پرسنل
-         همکاری های بین المللی در خصوص طراحی و اجرای برنامه های کلان آموزشی وآموزش های تخصصی
-         توسعه همکاری های بین المللی و اجرای طرح های پژوهشی بین فرهنگی
-         برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در این حوزه ها
-         برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت
-         طراحی و تدوین برنامه های آموزشی پیشگیرانه و مداخلات در زمینه کلینیک مدیریت و کاهش استرس وافزایش انگیزه و روحیه همکاری در شاغلین و ارتقا علمیو کاربردی
 
اهداف کوتاه مدت گروه
-         طراحی و اجرای طرح های پژوهشی
 -         تشکیل بانک اساتید تخصصی
-         برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی
-         فراهم نمودن ابزارها و امکانات لازم برای پژوهش در این حوزه
-         ترجمه و تالیف کتب مرتبط 

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه ...

چهارشنبه 28 مهر 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آ ...

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخ ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق د ...

دوشنبه 19 مهر 1400