جمعه 31 فروردين 1403

معرفی گروه آموزشی علوم پایه و مدیریت

 
گروه آموزشهای علوم پایه و مدیریت
این گروه در حال حاضر متولی ارائه دوره های رشد و ارتقای مدیران، دوره های نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو در سطوح کارشناسی، کمک کارشناسی و کارگری می باشد.
همچنین آموزشهای اختصاصی و تخصصی در زمینه های مدیریت، زبان و علوم پایه نیز توسط این گروه برنامه ریزی و اجرا می گردد.
دوره های ویژه با تدریس مدرسین بنام  جزو دوره های مدیران میباشد
 
این گروه با فعالیت افراد زیر در راستای انجام کلیه دوره های عمومی و مدیران  با بیشترین آمار از نظر تعداد دوره های اجرایی فعالیت دارد 


شاغلین گروه

 
  نسرین حسین اهلی 
رییس گروه
 آموزشهای علوم پایه و مدیریت

دکتری اسپکترسکپی تصفیه پسابهای صنعتی با روش جاذب ها و سوپر جاذب ها
کارشناس ارشد مهندسی انرژی

email:nhosseinahli@gmail.com
تلفن مستقیم گروه:32870581-041جواد طیبی هیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی               زیبا هاشمی 
 امور دفتری و تایپ
 
 
 
 

 

        هدف کلی گروه 
هدف کلی این گروه در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسی است.
 
اهداف بلند مدت گروه
-         شناسایی و ایجاد ارتباط علمی متقابل با مراکز مختلف وزارت نیرو و تعلیم و ارتقا مدیران در سطوح مختلف و پرسنل
-         همکاری های بین المللی در خصوص طراحی و اجرای برنامه های کلان آموزشی وآموزش های تخصصی
-         توسعه همکاری های بین المللی و اجرای طرح های پژوهشی بین فرهنگی
-         برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در این حوزه ها
-         برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت
-         طراحی و تدوین برنامه های آموزشی پیشگیرانه و مداخلات در زمینه کلینیک مدیریت و کاهش استرس وافزایش انگیزه و روحیه همکاری در شاغلین و ارتقا علمیو کاربردی
 
اهداف کوتاه مدت گروه
-         طراحی و اجرای طرح های پژوهشی
 -         تشکیل بانک اساتید تخصصی
-         برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی
-         فراهم نمودن ابزارها و امکانات لازم برای پژوهش در این حوزه
-         ترجمه و تالیف کتب مرتبط 

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402