پنجشنبه 3 فروردين 1402

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره های مدیریت انرژی( قابل دانلود)
 
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
شش ماهه اول سال 1402
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز
هزینه آموزشی و پذیرایی بین کلاس   
(ریال)
1 مدیریت انرژی جامع   حضوری    1402/02/09   1402/02/13        48         5                22,000,000
2 مدیریت انرژی جامع  / دوره خارج از مرکز حضوری    1402/02/16   1402/02/20        48         5                22,000,000
3 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/02/30   1402/03/03        48         5                22,000,000
4 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/03/06   1402/03/10        48         5                22,000,000
5 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/03/20   1402/03/24        48         5                22,000,000
6 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری    1402/03/20   1402/03/24        48         5                22,000,000
7 مدیریت انرژی جامع  /دوره خارج از مرکز حضوری    1402/03/27   1402/03/31        48         5                22,000,000
8 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/04/03   1402/04/07        48         5                22,000,000
9 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/04/10   1402/04/14        48         5                22,000,000
10 مدیریت انرژی جامع / دوره خارج از مرکز حضوری    1402/04/17   1402/04/21        48         5                22,000,000
11 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/04/24   1402/04/28        48         5                22,000,000
12 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  حضوری    1402/04/24   1402/04/28        48         5                22,000,000
13 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/04/31   1402/05/04        48         5                22,000,000
14 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/05/07   1402/05/11        48         5                22,000,000
15 مدیریت انرژی جامع /دوره خارج از مرکز حضوری    1402/05/14   1402/05/18        48         5                22,000,000
16 مدیریت انرژی جامع حضوری    1402/05/21   1402/05/25        48         5                22,000,000
17 مدیریت انرژی تخصصی برق  حضوری    1402/05/21   1402/05/25        48         5                22,000,000
18 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/05/28   1402/06/01        48         5                22,000,000
19 مدیریت انرژی جامع / دوره خارج از مرکز حضوری    1402/06/04   1402/06/08        48         5                22,000,000
20 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/06/18   1402/06/22        48         5                22,000,000
21 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  حضوری    1402/06/18   1402/06/22        48         5                22,000,000
22 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1402/06/26   1402/06/30        48         5                22,000,000
* ضمنا دوره  ممیزی انرژی در صنایع بنا به درخواست هر صنعت در تاریخ هایی که امکان برگزاری دوره در خارج مرکز مشخص شده، با هماهنگی با واحد آموزش، در محل هر صنعت قابل اجرا می باشد.
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
3- بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001049803009545 با شماره شبا IR640100004001049803009545  و شناسه واریز 355049874143504000000000409018 بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر 32898705-041 و همچنین به پست الکترونیکی BRostami@nri.ac.ir  ارسال نمایید.