دوشنبه 15 آذر 1400

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دوره های مدیریت انرژی( قابل دانلود)
تقویم آموزشی دوره های ممیزی انرژی در صنایع( قابل دانلود)
تقویم آموزشی دوره های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی( قابل دانلود)
 
تقویم آموزشی و هزینه های دوره های مدیربت انرژی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1400
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف
1 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/08   1400/08/17        48         8        9,360,000
2 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/15   1400/08/24        48         8        9,360,000
3 مدیریت انرژی تخصصی برق  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/22   1400/09/01        48         8        9,360,000
4 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/29   1400/09/8        48         8        9,360,000
5 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/6   1400/09/15        48         8        9,360,000
6 مدیریت انرژی جامع   غیر حضوری (مجازی)  1400/09/13   1400/09/22        48         8        9,360,000
7 ممیزی انرژی در ساختمان غیر حضوری (مجازی)  1400/09/20   1400/09/22        18         3        3,510,000
8 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/20   1400/09/29        48         8        9,360,000
9 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/27   1400/10/6        48         8        9,360,000
10 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  1400/10/4   1400/10/6        18         3        3,510,000
11 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/4   1400/10/13        48         8        9,360,000
12 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/11   1400/10/20        48         8        9,360,000
13 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/18   1400/10/27        48         8        9,360,000
14 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/25   1400/11/4        48         8        9,360,000
15 مدیریت انرژی تخصصی برق  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/2   1400/11/11        48         8        9,360,000
16 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/9   1400/11/18        48         8        9,360,000
17 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/16   1400/11/25        48         8        9,360,000
18 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/23   1400/12/3        48         8        9,360,000
19 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/30   1400/12/9        48         8        9,360,000
20 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/7   1400/12/17        48         8        9,360,000
21 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  1400/12/7   1400/12/9        18         3        3,510,000
22 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/14   1400/12/23        48         8        9,360,000
23 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/14   1400/12/23        48         8        9,360,000
               
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
 
بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001049803009545 با شماره شبا IR640100004001049803009545  و شناسه واریز 355049874143504000000000409018 بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر 32898705-041 و همچنین به شماره همراه 0914309049 ارسال نمایید.

تقویم آموزشی و هزینه های دوره های
ممیزی انرژی در صنایع مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1400
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف برای هر نفر
1 ممیزی انرژی در صنایع غیر حضوری (مجازی)  1400/08/22   1400/08/26          30           5                 5,850,000
2 ممیزی انرژی در صنایع غیر حضوری (مجازی)  1400/9/13   1400/9/17          30           5                 5,850,000
3 ممیزی انرژی در صنایع غیر حضوری (مجازی)  1400/10/25   1400/10/29          30           5                 5,850,000
4 ممیزی انرژی در صنایع غیر حضوری (مجازی)  1400/11/16   1400/11/20          30           5                 5,850,000
5 ممیزی انرژی در صنایع غیر حضوری (مجازی)  1400/12/14   1400/12/18          30           5                 5,850,000
  توضیحات :            
1-   برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2-   با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
3-   بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۹۸۰۳۰۰۹۵۴۵ با شماره شبا IR۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۴۹۸۰۳۰۰۹۵۴۵  و    شناسه واریز ۳۵۵۰۴۹۸۷۴۱۴۳۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۹۰۱۸ بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر ۳۲۸۹۸۷۰۵-۰۴۱ و همچنین به شماره همراه     ۰۹۱۴۳۰۹۰۴۹۲ در پیام رسان واتس آپ ارسال نمایید.
تقویم آموزشی و هزینه های دوره های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1400
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف برای هر نفر
1 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی غیر حضوری (مجازی)  1400/08/29   1400/08/30          12           2                 2,340,000
2 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی غیر حضوری (مجازی)  1400/9/20   1400/9/21          12           2                 2,340,000
3 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی غیر حضوری (مجازی)  1400/10/18   1400/10/19          12           2                 2,340,000
4 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی غیر حضوری (مجازی)  1400/11/9   1400/11/10          12           2                 2,340,000
5 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری و ستادی غیر حضوری (مجازی)  1400/12/9   1400/12/10          12           2                 2,340,000
  توضیحات :            
1-   برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2-   با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
3-   بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۴۹۸۰۳۰۰۹۵۴۵ با شماره شبا IR۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۴۹۸۰۳۰۰۹۵۴۵  و شناسه     واریز ۳۵۵۰۴۹۸۷۴۱۴۳۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۹۰۱۸ بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر ۳۲۸۹۸۷۰۵-۰۴۱ و همچنین به شماره همراه ۰۹۱۴۳۰۹۰۴۹۲ در پیام رسان   واتس آپ ارسال نمایید.

آخرین اخبار

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه ا ...

دوشنبه 1 آذر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهی ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای ط ...

چهارشنبه 26 آبان 1400

اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم ه ...

چهارشنبه 26 آبان 1400