جمعه 31 فروردين 1403
تاریخ : جمعه 16 تير 1402
کد 626

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ، ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
فهرست گیرندگان
 
ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ
 
 
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﺍﮐﺴﻞ )ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﺎﻡ، ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ، ﮐﺪﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻭﺭ، ﮐﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ( ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺱ ﻫﺎ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ ٨ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 
  • نوشته شده
  • در جمعه 16 تير 1402
  • ساعت 20
  • توسط تقی سامی
  • تعداد بازدید 427
  • ویرایش شده
  • در شنبه 17 تير 1402
  • ساعت 09
  • توسط تقی سامی
نظرات شما
captcha refresh

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402