پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

(241)

برگزاری دوره اصول مانور شبکه از تاریخ 1400/8/16 , 1400/8/17 و 1400/8/23 , 1400/8/24 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

(241)

برگزاری دوره اصول مانور شبکه از تاریخ 1400/8/16 , 1400/8/17 و 1400/8/23 , 1400/8/24 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

(490)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/17 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

(490)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/17 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

(232)

برگزاری دوره های خط گرم

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

(232)

برگزاری دوره های خط گرم

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

(352)

برگزاری دوره معماری اطلاعات از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/19 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

(352)

برگزاری دوره معماری اطلاعات از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/19 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

(119)

برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا را از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/18 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

(119)

برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا را از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/18 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400