پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

(328)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت

(290)

برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت از تاریخ 1400/8/29 الی  1400/9/2 

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت

(290)

برگزاری دوره آشنائی با حفاظت سیستم های قدرت از تاریخ 1400/8/29 الی  1400/9/2 

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره انواع پست های فشار قوی

اطلاعیه برگزاری دوره انواع پست های فشار قوی

(135)

برگزاری دوره انواع پست های فشار قوی از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/25

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

(245)

برگزاری دوره AutoCAD Electrical از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/25 بصورت آنلاین

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

(245)

برگزاری دوره AutoCAD Electrical از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/25 بصورت آنلاین

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

(259)

برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/25 بصورت آنلاین

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

(259)

برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/25 بصورت آنلاین

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

(271)

برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/29 

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

(271)

برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/29 

يکشنبه 9 آبان 1400