پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

(338)

برگزاری دوره "نقشه خوانی الکتریکی" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/7 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

(335)

برگزاری دوره "مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/9 

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

(335)

برگزاری دوره "مبانی برق ( ویژه تکنسینی) در بخش انتقال" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/9 

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

(250)

برگزاری دوره "آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

(250)

برگزاری دوره "آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی

اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی

(440)

برگزاری دوره "فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی" را از تاریخ 1400/9/1 الی  1400/9/15 (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی

اطلاعیه برگزاری دوره فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی

(440)

برگزاری دوره "فناورری های نوین سیستم های اطلاعاتی" را از تاریخ 1400/9/1 الی  1400/9/15 (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

(266)

برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی از تاریخ 1400/09/20 و 1400/09/23 بصورت آنلاین

سه شنبه 18 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

(266)

برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی از تاریخ 1400/09/20 و 1400/09/23 بصورت آنلاین

سه شنبه 18 آبان 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

(328)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آبان ماه

يکشنبه 9 آبان 1400