پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

گزارش برگزاری دوره مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

گزارش برگزاری دوره مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

(121)

گزارش برگزاری دوره مبانی برق (ویژه تکنسینی) در بخش انتقال

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره  متعادل‌سازی بار در شبکه‌های توزیع

گزارش برگزاری دوره متعادل‌سازی بار در شبکه‌های توزیع

(297)

گزارش برگزاری دوره متعادل‌سازی بار در شبکه‌های توزیع

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره  سیستم زمین

گزارش برگزاری دوره سیستم زمین

(468)

گزارش برگزاری دوره سیستم زمین

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره  ایمنی خط گرم

گزارش برگزاری دوره ایمنی خط گرم

(360)

گزارش برگزاری دوره ایمنی خط گرم

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

(217)

گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه‌های هوشمند الکتریکی

گزارش برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه‌های هوشمند الکتریکی

(193)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه‌های هوشمند الکتریکی

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم در شبکه‌های توزیع

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم در شبکه‌های توزیع

(199)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم در شبکه‌های توزیع

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت

گزارش برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت

(157)

گزارش برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت

يکشنبه 21 بهمن 1397
برگزاری دوره آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات شرکت آب منطقه ای در اردبیل

برگزاری دوره آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات شرکت آب منطقه ای در اردبیل

(182)

دوره آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات شرکت آب منطقه ای در دفتر اردبیل) به مدت دو روز برگزار خواهد گردید.

شنبه 13 بهمن 1397
دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی

دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی

(570)

تشکیل کلاسهای دوره کارشناسی کیفیت منابع آبهای زیر زمینی در مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چهارشنبه 10 بهمن 1397