پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

(993)

اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

سه شنبه 21 دي 1400
اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

(993)

اصلاحیه تاریخ برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

سه شنبه 21 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

(589)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

دوشنبه 13 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

(589)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم دی ماه

دوشنبه 13 دي 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی

(773)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی از تاریخ 1400/10/11 الی  1400/10/15 بصورت حضوری

يکشنبه 5 دي 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی

(773)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد مقدماتی از تاریخ 1400/10/11 الی  1400/10/15 بصورت حضوری

يکشنبه 5 دي 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE

(454)

برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/10/18 الی 1400/10/21 بصورت آنلاین

دوشنبه 29 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE

(454)

برگزاری دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/10/18 الی 1400/10/21 بصورت آنلاین

دوشنبه 29 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

اطلاعیه برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

(281)

برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

يکشنبه 28 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

اطلاعیه برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط

(281)

برگزاری دوره مباحث پیشرفته در هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

يکشنبه 28 آذر 1400