پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم  بهمن ماه سال 1400 شمسی

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

(1149)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

چهارشنبه 13 بهمن 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم  بهمن ماه سال 1400 شمسی

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

(1149)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

چهارشنبه 13 بهمن 1400
اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

(1092)

برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/11/23 الی 1400/11/27 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

(1092)

برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/11/23 الی 1400/11/27 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور"

(848)

برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور" از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور"

(848)

برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور" از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

(818)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

سه شنبه 28 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

(818)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

(748)

برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم در در تاریخ 1400/11/12

سه شنبه 21 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

(748)

برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم در در تاریخ 1400/11/12

سه شنبه 21 دي 1400