پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری

(184)

برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/18 بصورت آنلاین

سه شنبه 4 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری

(184)

برگزاری دوره کارگاه تست و نصب لوازم اندازه گیری از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/18 بصورت آنلاین

سه شنبه 4 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول

(161)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 28 مهر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

(296)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

چهارشنبه 21 مهر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

(296)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

چهارشنبه 21 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

(217)

برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

چهارشنبه 21 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

(217)

برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

چهارشنبه 21 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

(191)

برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

دوشنبه 19 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

(191)

برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

دوشنبه 19 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

(154)

برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال ز تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/12

دوشنبه 19 مهر 1400