چهارشنبه 25 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری ازتجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری ازتجهیزات

(58)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری ازتجهیزات

چهارشنبه 2 مهر 1399
فایل دوره اصول و مبانی انرژی های تجدید پذیر

فایل دوره اصول و مبانی انرژی های تجدید پذیر

(61)

فایل دوره اصول و مبانی انرژی های تجدید پذیر

چهارشنبه 2 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آمطالعات قابلیت اطمینان در شبکه قدرت با استفاده از نرمافزارPower Factory DIgSILENT

اطلاعیه برگزاری دوره آمطالعات قابلیت اطمینان در شبکه قدرت با استفاده از نرمافزارPower Factory DIgSILENT

(30)

اطلاعیه برگزاری دوره آمطالعات قابلیت اطمینان در شبکه قدرت با استفاده از نرمافزارPower Factory DIgSILENT

چهارشنبه 2 مهر 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(67)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(41)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(42)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(42)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(29)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(39)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399
فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

(37)

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)

شنبه 29 شهريور 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399